بررسی پورتفو سرمایه گذاری شرکت توسعه مالی مهر آیندگان (ومهان)
سیگنال
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (ومهان) در سال 1374 تحت نام سرمایه گذاری آینده نگر به صورت سهامی عام تاسیس شد.
گزارشی از عرضه اولیه ومهان (شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان)
سیگنال
سهام ومهان در روز دوشنبه 1398/11/21 با روش ثبت سفارش (بوک بیلدینگ) به عموم سهامداران عرضه می شود.
عرضه اولیه ومهان (شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان) درج نماد شد
سیگنال
شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان با نماد ومهان در گروه سرمایه گذاری ها و بازار فرابورس درج گردید و یک قدم به عرضه اولیه در بازار سرمایه نزدیک تر شد.