تحلیل تکنیکال ورنا به همراه نمودار (22 مرداد 1398)
سیگنال -
سرمایه گذاری رنا (با نماد ورنا) در گروه خودرو و ساخت قطعات قرار دارد و مالک 17 درصد سایپا و 5 درصد پارس خودرو است.