زمان افزایش سرمایه از سود انباشته پرجمعیت ترین سهم بورس
سیگنال -
پرجمعیت ترین شرکت بورس، زمان برگزاری مجمع فوق العاده برای تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه از سود انباشته را اعلام کرد.