تحلیل تکنیکال وایران (ليزينگ ايرانيان) به همراه نمودار
سیگنال
وایران در دوره یک ماهه منتهی به 98/03/31 مبلغ 59,776 میلیون ریال درآمد داشته که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 71 درصد رشد داشته است.