همه چیز دربارۀ وام خوداشتغالی
-
خوداشتغالی چیست؟ چرا کار می‌کنیم؟ همه ما برای بهبود کیفیت زندگی و ایجاد شرایطی بهتر کار می‌کنیم. خود اشتغالی یا خویش فرمایی نوعی از اشتغال است که فرد برای خود کار کرده و کارفرمای خود است. هر فرد برای رسیدن به اهداف خود، به دست آوردن پول بیشتر و آزادی عمل بیشتر ترجیح می‌دهد که […]