تحلیل تکنیکال وآرین به همراه نمودار (12 آبان ماه 1398)
سیگنال -
وآرین (شرکت توسعه اقتصادی آرین) در یک کانال صعودی و در نزدیکی خط کف کانال در محدوده قیمتی 190 تومان در حال معامله است.
تحلیل تکنیکال وآرین (شرکت توسعه اقتصادی آرین) به همراه نمودار
سیگنال -
شرکت توسعه اقتصادی آرین با نماد وآرین با سرمایه اسمی 140 میلیارد تومان در گروه سرمایه گذاری ها و در بازار پایه ب فرابورس قرار دارد.