نرخ سود صندوق های سرمایه گذاری بیشتر از بانک است
سیگنال
ضریب نفوذ بازار سرمایه در ایران ۱۵ درصد است حالی که بازدهی بازار سرمایه از مجموع بازدهی بازارهای موازی بالاتر است
پول به چه نوع صندوق های سرمایه گذاری وارد شد؟ (هفته اول مرداد ماه 1398)
سیگنال
در سیگنال هر هفته حرکات پول های بزرگ بازار سرمایه را رصد می کنیم. این که پول در مقاطع زمانی حساس چه حرکتی نشان می دهد، می تواند چراغ راهی برای سرمایه گذاران خرد باشد.
گزارش ماهانه صندوق های سرمایه گذاری (تیر ماه 1398)
سیگنال
در این مطلب سیگنال صندوق‌ های سرمایه گذاری را در تیر ماه سال 1398 مورد بررسی قرار می‌دهد.
پول به چه نوع صندوق های سرمایه گذاری وارد شد؟ (هفته چهارم تیر ماه 1398)
سیگنال
در سیگنال هر هفته حرکات پول های بزرگ بازار سرمایه را رصد می کنیم. این که پول در مقاطع زمانی حساس چه حرکتی نشان می دهد، می تواند چراغ راهی برای سرمایه گذاران خرد باشد.
پول به چه نوع صندوق های سرمایه گذاری وارد شد؟ (هفته سوم تیر ماه 1398)
سیگنال
در سیگنال هر هفته حرکات پول های بزرگ بازار سرمایه را رصد می کنیم. این که پول در مقاطع زمانی حساس چه حرکتی نشان می دهد، می تواند چراغ راهی برای سرمایه گذاران خرد باشد.