زمان مجمع سالانه غول معدنی و سه شرکت بورسی و فرابورسی
بورس پرس
غول معدنی حاضر در فرابورس و سه شرکت دیگر جهت تصویب صورت های مالی منتهی به آذر و اسفند سال گذشته، زمان برگزاری مجمع سالانه را اعلام کردند.