اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 12 خرداد ماه 1399
سیگنال
همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود، ارزش و حجم معاملات امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته حدود 20 درصد کاهش یافتند.
اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 16 اردیبهشت ماه 1399
سیگنال
همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود، ارزش بازار امروز نسبت به روزهای معاملاتی گذشته تغییری نداشت. اما ارزش و حجم معاملات با کاهش 20 درصدی همراه بودند.
اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 14 اردیبهشت ماه 1399
سیگنال
همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود، ارزش بازار امروز نسبت به روزهای معاملاتی گذشته تغییری نداشت.
اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 13 اردیبهشت ماه 1399
سیگنال
همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود، ارزش بازار امروز نسبت به روزهای معاملاتی گذشته تغییری نداشت، اما ارزش و حجم معاملات با افزایش 100 درصدی همراه بودند.
اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 22 اردیبهشت ماه 1399
سیگنال
همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود، ارزش و حجم معاملات امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته 32 درصد کاهش داشتند.
اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 30 فروردین ماه 1399
سیگنال
همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار اوراق بدهی مشاهده می‌شود، ارزش و حجم معاملات نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش 25 درصدی همراه بودند.
اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 27 فروردین ماه 1399
سیگنال
همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار اوراق بدهی مشاهده می‌شود، حجم معاملات نسبت به روز قبل افزایش جزئی 5 درصدی داشته است.
اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 3 اردیبهشت ماه 1399
سیگنال
همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود، ارزش بازار امروز نسبت به روزهای معاملاتی گذشته تغییرات خاصی نداشت.