اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 22 اردیبهشت ماه 1399
سیگنال -
همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود، ارزش و حجم معاملات امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته 32 درصد کاهش داشتند.
اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 16 اردیبهشت ماه 1399
سیگنال -
همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود، ارزش بازار امروز نسبت به روزهای معاملاتی گذشته تغییری نداشت. اما ارزش و حجم معاملات با کاهش 20 درصدی همراه بودند.
اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 14 اردیبهشت ماه 1399
سیگنال -
همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود، ارزش بازار امروز نسبت به روزهای معاملاتی گذشته تغییری نداشت.
اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 13 اردیبهشت ماه 1399
سیگنال -
همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود، ارزش بازار امروز نسبت به روزهای معاملاتی گذشته تغییری نداشت، اما ارزش و حجم معاملات با افزایش 100 درصدی همراه بودند.
اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 6 اردیبهشت ماه 1399
سیگنال -
همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود، ارزش بازار امروز نسبت به روزهای معاملاتی گذشته تغییرات خاصی نداشت. ارزش و حجم معاملات نیز با افزایش 60 درصدی همراه بودند.
اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 3 اردیبهشت ماه 1399
سیگنال -
همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود، ارزش بازار امروز نسبت به روزهای معاملاتی گذشته تغییرات خاصی نداشت.
اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 2 اردیبهشت ماه 1399
سیگنال -
بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به مبین011 با قیمت 900،000 و به میزان تقریبی 6 درصد بوده است.
اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 1 اردیبهشت ماه 1399
سیگنال -
همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار اوراق بدهی مشاهده می‌شود، ارزش و حجم معاملات نسبت به روز گذشته با افزایش 20 درصدی همراه بوده است.