بررسی گزارش فعالیت لخزر (شهریور ماه 1398)
سیگنال -
لخزر در پنج ماه نخست سال جاری به صورت میانگین، ماهانه 27 میلیارد تومان فروش داشته که این رقم در شهریور ماه نیز به همین میزان بوده است که این امر ثبات شرکت در فروش را نشان می دهد.