خروج این شرکت از زیان‌دهی/ سهامدار دلخوش به تقسیم سود نباشد
بورس نیوز
مانده حساب زیان انباشته شرکت تا پایان سال 97 مبلغ 104 میلیارد ریال بوده و به این ترتیب، سود سال 97 شرکت قابلیت تقسیم در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت را نخواهد داشت.