تحلیل تکنیکال فروس | 12 مرداد
سیگنال -
نمودار: هفتگی، لگاریتمی، تعدیل عملکردی این نماد در عبور از مقاومت حوالی 650 تومان با افزایش عرضه ها روبرو می شود و توانایی عبور از این سطح را ندارد. در صورت حفظ حمایت کانال صعودی، می توان به شکست این مقامت امیدوار بود. از دست رفتن این حمایت، باعث افت قیمت تا حوالی 380 تومان […]
صنعت فلزات اساسی در سال 1400
سیگنال -
چهارمین صنعتی که مورد بررسی قرار می دهیم، صنعت فلزات اساسی است. در جدول زیر بازدهی یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه و یک ساله نمادهای زیر گروه این صنعت مشخص شده است. در سال 1399، نمادهای فاهواز، فزرین و فالوم بیشترین، و نمادهای فلوله، فروس، فافزا کمترین بازدهی را از خود به ثبت رساندند. […]
تحلیل تکنیکال فروس (فروسيليس‌ ايران‌) به همراه نمودار
سیگنال -
فروسیلیس ایران با نماد فروس با سرمایه اسمی 87.5 میلیارد تومانی در بازار اول بورس و گروه فلزات اساسی قرار دارد.