صنعت فلزات اساسی در سال 1400
سیگنال
چهارمین صنعتی که مورد بررسی قرار می دهیم، صنعت فلزات اساسی است. در جدول زیر بازدهی یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه و یک ساله نمادهای زیر گروه این صنعت مشخص شده است. در سال 1399، نمادهای فاهواز، فزرین و فالوم بیشترین، و نمادهای فلوله، فروس، فافزا کمترین بازدهی را از خود به ثبت رساندند. […]
تحلیل تکنیکال فروس (فروسيليس‌ ايران‌) به همراه نمودار
سیگنال
فروسیلیس ایران با نماد فروس با سرمایه اسمی 87.5 میلیارد تومانی در بازار اول بورس و گروه فلزات اساسی قرار دارد.