جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ماشین سازی اراک (فاراک)
سیگنال
زیان انباشته شرکت ماشین سازی اراک در سال مالی 98 حدود 80 میلیارد تومان و سود این مجموعه در همین سال مالی 30 میلیارد تومان بود.
تحلیل تکنیکال ماشین سازی اراک (فاراک)
سیگنال
ماشین سازی اراک با نماد (فاراک) با سرمایه اسمی 628 میلیارد تومان در گروه ساخت محصولات فیزیکی و در بازار دوم بورس قرار دارد.