تحلیل تکنیکال غچین به همراه نمودار (24 دی ماه 1398)
سیگنال
غچین (کشت و صنعت چین چین) هم اکنون در محدوده مقاومتی خط روند نزولی و قیمت 4242 تومان قرار دارد و می تواند با عبور از این ناحیه به سمت اهداف 4550 تومان، 4970 تومان و درنهایت 5450 تومان پیشروی داشته باشد.