بررسی وضعیت صورت های مالی غپونه (6 ماهه 1398)
سیگنال -
هزینه های مالی با 16 درصد کاهش نسبت به سال گذشته به 830 میلیون تومان رسیده است که بسیار اندک است.