بررسی وضعیت صورت های مالی غپونه (6 ماهه 1398)
سیگنال
هزینه های مالی با 16 درصد کاهش نسبت به سال گذشته به 830 میلیون تومان رسیده است که بسیار اندک است.