افزایش ۴۰۰ تومانی قیمت شیر خام شرکت لبنیات پاک
سیگنال -
شرکت لبنیات پاک از افزایش نرخ شیر خام با میزان ۳.۲ درصد چربی خبر داد.