بررسی وضعیت صورت های مالی غنوش (6 ماهه 1398)
سیگنال -
غنوش هیچگونه تسهیلات مالی و در نتیجه هزینه ی مالی ندارد. نرخ مالیات بر درآمد این شرکت 15 درصد بوده است.