بررسی گزارش فعالیت شپارس (شهریور ماه 1398)
سیگنال -
شپارس در یازده ماه سال جاری (از ابتدای مهر تا پایان مرداد ماه) به صورت میانگین، ماهانه 28 میلیارد تومان فروش داشته که این رقم در شهریور ماه با 10 درصد افزایش، به 30 میلیارد تومان رسیده است.