بررسی گزارش فعالیت شلعاب (شهریور ماه 1398)
سیگنال -
لعابیران در نیمه نخست سال گذشته مجموعاً 15 میلیارد تومان درآمد داشته که این رقم در نیمه نخست امسال به 24 میلیارد تومان افزایش یافته است
“شلعاب” سود هر سهم خود را افزایش نداد
-
شرکت لعابیران در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷، به ازای هر سهم خود ۱۲ ریال سود کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال ۹۶ کاهش ۵۶ درصدی را نشان می دهد.