گزارشی از عرضه اولیه شصدف (شرکت صنعتی دوده فام)
سیگنال
روز چهارشنبه 14 اسفند سهام شرکت صنعتی دوده فام (شصدف) برای اولین بار به صورت ثبت سفارش به عموم عرضه می شود.
عرضه اولیه شصدف (شرکت صنعتی دوده فام) در راه ورود به بازار بورس
سیگنال
شرکت صنعتی دوده فام (شصدف) با درج در گروه محصولات شیمیایی بازار فرابورس یک قدم به عرضه اولیه در بازار سرمایه نزدیک تر شد.