بررسی گزارش فعالیت شسینا (شهریور ماه 1398)
سیگنال
شسینا در پنج ماه نخست سال جاری به صورت میانگین، ماهانه 6 میلیارد و 400 میلیون تومان فروش داشته که این رقم در شهریور ماه با افزایشِ خوبِ 30 درصدی، به 8 میلیارد و 400 میلیون تومان رسیده است
روند رشد سودآوری در «شسینا»
سنا
شرکت صنایع شیمیایی سینا در صورت های مالی ۱۲ماهه خود حکایت از رشد سود انباشته در پایان دوره دارد که در این دوره نسبت به سال گذشته رشد ۵۵۵درصدی را تجربه کرده است.