روند رشد سودآوری در «شسینا»
سنا
شرکت صنایع شیمیایی سینا در صورت های مالی ۱۲ماهه خود حکایت از رشد سود انباشته در پایان دوره دارد که در این دوره نسبت به سال گذشته رشد ۵۵۵درصدی را تجربه کرده است.