2 سهم برگزیده بازار سرمایه (فسازان – شبصیر) | سه شنبه 1 مهر ماه 99
سیگنال
در این گزارش نمادهای فسازان و شبصیر که حجم های قابل توجهی در مقایسه با 30 روز گذشته خورده اند و قدرت خریدار به فروشنده مطلوبی دارند، معرفی می‌شوند.