صنایع خاکستری پیش به‌سوی صادرات/ رنگ سرخ مس، طلایی می‌شود
بورس نیوز -
صنایع خاکستری در بازار نقش اساسی داشته اما شاید در نگاه نخست تحریم‌ها را مانع پیشرفت دانست اما راهکارهای ارائه شده می‌تواند این صنعت را جزو مولفه‌های اساسی صادرات مطرح کند.