تحلیل تکنیکال سکرما | 20 مهر 1400
سیگنال -
روند روزانه و رصد لحظه‌ای انواع بازارهای مالی در کانال تلگرامی تحلیل با سیگنال در یک مثلث اصلاحی و در نزدیکی حمایت 1300 تومان و ضلع پایینی مثلث قرار دارد. مقاومت مهم سهم نیز در حوالی 1600 تومان قرار دارد.