خرید سهام بانک سرمایه توسط عوامل پنهان هدایتی / علت عدم تسویه بدهی
بورس پرس
متهم پرونده حسین هدایتی گفت:عوامل پنهان هدایتی درحال رایزنی و خرید سهام بانک سرمایه هستند و دلیل عدم تسویه، مرده نگه داشتن این بانک سرمایه است .