دابور، فولاژ، فنرژی، سقاین و سخزر سهامداران را به مجمع دعوت کردند
با اقتصاد -
سه روز پایانی اردیبهشت ماه، داروسازی ابوریحان، شرکت فولاد آلیاژی ایران، صنایع انرژی آذرآب، سیمان قاین و سیمان خزر سهامداران خود را به مجمع دعوت کردند.