خبرهای تازه از مجمع «سفار»/ سود 412ریالی به ازای هر سهم
بورس نیوز
مجمع عادی سالیانه «سفار» با حضور سهامداران این شرکت در حال برگزاری است.