بررسی صورت های مالی نه ماهه سبزوا + تحلیل تکنیکال
سیگنال -
سبزوا در دوره ی نه ماهه 98، 34 میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته که نسبت به سال گذشته 20 درصد کاهش داشته است.