نگاهی به ظرفیت های شرکت سیمان ارومیه (ساروم)
سیگنال
صنعت سیمان با توجه به رکود موجود در ساخت و ساز با مازارد عرضه روبروست و این مسئله موجب بروز مشکلات جدی برای شرکت های تولید سیمان شده است.