درامد “زپارس” نزدیک به ۲۸ میلیارد تومان افزایش یافت
رادیو سهام
شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (زپارس) در خرداد ماه درآمد ۳۲ میلیارد تومانی ساخته است که نسبت به اردیبهشت ماه درآمد شرکت ۲۷ میلیارد و ۷۵۱ میلیون تومان افزایش یافت.