بررسی گزارش فعالیت ماهانه دسبحان (مرداد ماه 1398)
سیگنال
دسبحان امسال بصورت میانگین ماهانه 23 میلیارد و 900 میلیون تومان فروش داشته در حالی که مرداد ماه این رقم به 31 میلیارد و 200 میلیون تومان افزایش یافته است.