بررسی گزارش فعالیت ماهانه دسبحان (شهریور ماه 1398)
سیگنال -
سبحان دارو در شش ماه نخست سال گذشته (از ابتدای فروردین تا انتهای شهریور) مجموعاً 114 میلیارد تومان فروش داشته که این رقم امسال به 160 میلیارد تومان افزایش یافته است. (40 درصد افزایش نسبت به سال گذشته)
بررسی گزارش فعالیت ماهانه دسبحان (مرداد ماه 1398)
سیگنال -
دسبحان امسال بصورت میانگین ماهانه 23 میلیارد و 900 میلیون تومان فروش داشته در حالی که مرداد ماه این رقم به 31 میلیارد و 200 میلیون تومان افزایش یافته است.