تحلیل تکنیکال دروز | 13 مرداد
سیگنال -
در یک کانال صعودی بلند مدت از اواخر سال 97 در حال حرکت است و هم اکنون در نزدیکی کف کانال و حمایت 2700 تومان قرار گرفته است. مقاومت مهم و تاریخی این سهم نیز در قیمت 3800 تومان می باشد.