بررسی مهم ترین گزارش های سه ماهه نمادهای بورسی دامین، دلر و کخاک
سیگنال -
گزارش های سه ماهه شرکت ها در حال انتشار است و در این بین برخی از شرکت ها تغغیرات چشمگیری در روند تولید و سودسازی خود به نمایش گذاشته اند.