گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان)
سیگنال
مجمع عمومی عادی سالیانه گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان) در تاریخ 25 تیر ماه 1398 در محل مجموعه ورزشی صدف برگزار شد.
تحلیل تکنیکال نماد بورسی خکرمان (گروه اقتصادی کرمان خودرو)
سیگنال
گروه اقتصادی کرمان خودرو (با نماد خکرمان) با سرمایه اسمی 500 میلیارد تومانی در گروه خودرو و ساخت قطعات و در بازار پایه (ج) فرابورس قرار دارد.