بررسی گزارش فعالیت ماهانه خکاوه (مرداد ماه 1398)
سیگنال -
خکاوه در چهار ماه نخست سال جاری به صورت میانگین، ماهانه 26 میلیارد تومان فروش داشته که این عدد در مرداد ماه به تنها 1 میلیارد تومان کاهش یافته است.