بررسی گزارش فعالیت ماهانه خکاوه (مرداد ماه 1398)
سیگنال
خکاوه در چهار ماه نخست سال جاری به صورت میانگین، ماهانه 26 میلیارد تومان فروش داشته که این عدد در مرداد ماه به تنها 1 میلیارد تومان کاهش یافته است.