زورآزمایی در «دکپسول» / قطعات «خپویش» به زیبایی چیده شد
بورس نیوز -
بورس تهران از ناحیه سرخ به سبز حرکت کرد و برخی را در این بین با خود همراه ساخت. برخی همچون «تاصیکو» و «واتی» با حمایت خوب حقوقی‌های سهم، تا مرز صف خرید پیش رفتند.