برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه “خنصیر”
رادیو سهام -
مجمع عمومی شرکت مهندسی نصیر ماشین تقسیم مبلغ ۲۲ ریال سود نقدی و ۲۱۴ ریال سود خالص برای هر سهم این شرکت را در مجمع به تصویب رساند.