تحلیل تکنیکال حپارسا به همراه نمودار (5 بهمن ماه 1398)
سیگنال
طی معاملات امروز حپارسا (شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان) بالغ بر 1.8 میلیون برگ سهم با قیمت پایانی 21133 ریال مورد معامله قرار گرفت.