افزایش قیمت ۳ شرکت بعد از توضیح درباره نوسان سهم و آثار تعرفه حمل
بورس پرس
سه شرکت بورسی و فرابورسی درباره نوسان قیمت سهام و آثار احتمالی افزایش تعرفه حمل واگن های مخزندار، دست به شفاف سازی زدند و با افزایش قیمت روبرو شدند.
کاهش درصد سهامدار عمده از شرکت دارای مجوز افزایش سرمایه از سود
بورس پرس
یکی از سهامداران حقوقی ریل سیر کوثر تصمیم به فروش ۸.۵ درصد سهام و کاهش مالکیت از این شرکت فرابورسی دارای مجوز افزایش سرمایه ۲۸ درصدی از سود انباشته کرد.