کاهش درصد سهامدار عمده از شرکت دارای مجوز افزایش سرمایه از سود
بورس پرس
یکی از سهامداران حقوقی ریل سیر کوثر تصمیم به فروش ۸.۵ درصد سهام و کاهش مالکیت از این شرکت فرابورسی دارای مجوز افزایش سرمایه ۲۸ درصدی از سود انباشته کرد.