بدهی «وساخت» و «ثنوسا» قطعی شد
بورس نیوز
مبلغ بدهی شرکت‌های «وساخت» و «ثنوسا» به مبلغ ۸۱۰ میلیارد ریال قطعی شد.