تحلیل تکنیکال ثنظام به همراه نمودار (25 آبان ماه 1398)
سیگنال
ثنظام بعد از رشد 255 درصدی که از خرداد ماه امسال آغاز کرده بود، با رسیدن به محدوده 3200 تومان تا محدوده قیمتی 2000 تومان اصلاح قیمتی داشت.