تحلیل تکنیکال ثنظام به همراه نمودار (25 آبان ماه 1398)
سیگنال -
ثنظام بعد از رشد 255 درصدی که از خرداد ماه امسال آغاز کرده بود، با رسیدن به محدوده 3200 تومان تا محدوده قیمتی 2000 تومان اصلاح قیمتی داشت.