گزارش مجمع عمومی سالیانه سرمایه گذاری شاهد (ثشاهد)
سیگنال
شرکت سرمایه گذاری شاهد در سال گذشته سعی کرده با افزایش وجه نقد عملیاتی، حجم تسهیلات گروه را کاهش دهد.