2 سهم برگزیده بازار سرمایه (پتایر – ثباغ) | چهارشنبه 8 مرداد ماه 99
سیگنال -
در این گزارش نمادهای ثباغ و پتایر که حجم های قابل توجهی در مقایسه با 30 روز گذشته خورده اند و قدرت خریدار به فروشنده مطلوبی دارند، معرفی می‌شوند.
کاهش محسوس سودآوری به علت افت سنگین فروش/ افت ۸۱درصدی سود خالص ثبت شد
بورس نیوز -
جمع درآمدهای عملیاتی با توجه به رکود فزاینده در بخش ساختمان با کاهش ۷۰درصدی به ۱۲۸میلیارد ریال رسیده است.