نگاهی به وضعیت بنیادی شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند (ثالوند)
سیگنال
شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند با نماد ثالوند درسال 1395 در بازار اول فرابورس کشف قیمت و عرضه شد.