اثر مثبت افزایش نرخ شیر خام بر سودآوری شرکت
بورس نیوز -
به هر حال موافقت با نرخ 2390 تومانی شیر خام هم اتفاق مثبتی است که می تواند بخشی از افزایش هزینه ها را پوشش دهد.