تحلیل تکنیکال تشتاد (صنايع توليدی اشتاد ايران‌) | تشتاد درحال تثبیت روی مقاومت 1500 تومان !
سیگنال -
صنایع تولیدی اشتاد ایران (با نماد تشتاد) فعال در بازار پایه فرابورس (ب) بعد از حجم های معاملاتی بالا توانست تا 1500 تومان صعود کند.
تحلیل تکنیکال تشتاد (صنايع توليدی اشتاد ايران‌) به همراه نمودار
سیگنال -
صنایع تولیدی اشتاد ایران با نماد تشتاد در گروه خودرو و ساخت قطعات در بازار پایه فرابورس ب قرار دارد.