تحلیل تکنیکال تشتاد (صنايع توليدی اشتاد ايران‌) به همراه نمودار
سیگنال
صنایع تولیدی اشتاد ایران با نماد تشتاد در گروه خودرو و ساخت قطعات در بازار پایه فرابورس ب قرار دارد.