هزار و 348ریال؛ سود یکساله «بکهنوج»
سنا
شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج در صورت های مالی ۱۲ماهه، سود هرسهم را یک هزار و۳۴۸ریال اعلام کرد.