تحلیل روزانه بازار آتی | 27 مهر 1400
سیگنال
اتفاقات مهم زعفران نگین تحلیل تکنیکال SAFDY00   بازار خط روند نزولی خود را شکستهبه دامنه چنگال برگشسته و میانگین‌های مهم الیگیتور نیز کراس دادهمقاومت مهم قیمت 23000 تومان و 24000 تومان است. روند روزانه و رصد لحظه‌ای انواع بازارهای مالی در کانال تلگرامی تحلیل با سیگنال اتفاقات مهم نقره   قیمت گرم نقره بر […]
تحلیل روزانه بازار آتی 26 مهر 1400
سیگنال
اتفاقات مهم زعفران نگین   تحلیل تکنیکال SAFDY00   در صورت شکست حمایت 22000 تومان تا سطح 21500 و 20000 تومان اصلاح قیمتی خواهد داشتدر صورت شکست خط روند نزولی تا قیمت 23000 و 24000 تومان صعود خواهد داشت   اتفاقات مهم نقره   قیمت گرم نقره بر اساس نرخ دلار سنا:  19705قیمت گرم نقره […]
تحلیل روزانه بازار آتی | 25 مهر 1400
سیگنال
اتفاقات مهم زعفران نگین   تحلیل تکنیکال SAFDY00   اتفاقات مهم نقره قیمت گرم نقره بر اساس نرخ دلار سنا:  19704قیمت گرم نقره بر اساس نرخ آزاد دلار: 19857قیمت نقره جهانی:  23.285 اتفاقات مهم طلا لوتوس قیمت نقدی سکه: 11,773,000قیمت ذاتی سکه: 12.340.064قیمت طلای جهانی: 1767قیمت دلار آزاد:   27190
تحلیل روزانه بازار آتی | 22 مهر 1400
سیگنال
اتفاقات مهم زعفران نگین تحلیل تکنیکال SAFDY00   بازار در قالب یک مثلث در حال اصلاح استدر صورت خروج قیمت از هر طرف مثلث روند بازار مشخض خواهد شد. اتفاقات مهم نقره   قیمت گرم نقره بر اساس نرخ آزاد دلار: 19842   قیمت گرم نقره بر اساس نرخ دلار سنا:  19502 قیمت نقره جهانی: […]
تحلیل روزانه بازار آتی | 21 مهر 1400
سیگنال
اتفاقات مهم زعفران نگین   اتفاقات مهم نقره   قیمت گرم نقره بر اساس نرخ آزاد دلار: 19716قیمت گرم نقره بر اساس نرخ دلار سنا:  19406قیمت نقره جهانی: 22.635 اتفاقات مهم طلا لوتوس قیمت نقدی سکه: 11,682,000قیمت ذاتی سکه: 12.259.954قیمت طلای جهانی: 1762قیمت دلار آزاد: 270900
تحلیل روزانه بازار آتی | 20 مهر 1400
سیگنال
اتفاقات مهم زعفران نگین روند روزانه و رصد لحظه‌ای بازار سرمایه در کانال تلگرامی تحلیل با سیگنال تحلیل تکنیکال SAFDY00   پتانسیل نزول قیمت بالاستدر صورت نزول تا سطح 22300 و 22000 تومان اصلاح خواهیم داشتدر صورت خروج از تراکم نزولی تا قیمت 24.000 تومان پتانسیل رشد وجود دارد. اتفاقات مهم نقره   قیمت گرم […]
تحلیل روزانه بازار آتی | 19 مهر 1400
سیگنال
بررسی مهمترین تحرکات بازار آتی کالا + نمودار تحلیل تکنیکال قیمت | تحلیل با سیگنال
تحلیل روزانه بازار آتی | 18 مهر 1400
سیگنال
کارگزاری دنیای نوین اتفاقات مهم زعفران نگین   روند روزانه و رصد لحظه‌ای انواع بازارهای مالی در کانال تلگرامی تحلیل با سیگنال تحلیل تکنیکال SAFDY00   قیمت در ناحیه حمایتی مهمی قرار داردمیانگین متحرک‌های الیگیتور سیگنال خرید صادر کرده انددر صورت شکست قیمت 22.900 سیگنال خرید قطعی تا قیمت 23500 و 24000 تومان صادر میشود […]