افزایش سرمایه “اپرداز” تصویب شد
سنا
شرکت آتیه داده پرداز در مجمع عمومی عادی فوق العاده افزایش سرمایه ۵۰ درصدی خود را به تصویب رساند.