برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه “اپرداز”
رادیو سهام
مجمع عمومی شرکت آتیه داده‌پرداز تقسیم مبلغ ۳۰۰ ریال سود نقدی و ۵۰۳ ریال سود خالص برای هر سهم این شرکت را در مجمع به تصویب رساند.
افزایش سرمایه “اپرداز” تصویب شد
سنا
شرکت آتیه داده پرداز در مجمع عمومی عادی فوق العاده افزایش سرمایه ۵۰ درصدی خود را به تصویب رساند.