اقتصاد جهانی زیر تیغ تورم
-
بعد از شیوع ویروس کرونا و با اعمال محدود‌یت‌ِ تردد توسط دولت‌ها، اقتصاد دنیا وارد فاز رکود شد. بانک‌‌های مرکزی در کشورهای پیشرفته جهت جلوگیری از تشدید رکود اقتصادی، تزریق نقدینگی را در پیش گرفتند.
آمارهای نگران کننده از اقتصاد جهانی
سیگنال -
در عرصه اقتصاد بین الملل، اتفاقات مهمی در هفته اخیر رخ داده که منجر به تغییر جهت بازارهای مالی شده است